Jamník s.r.o.
Stavební a inženýrská činnost

Předmět činnosti

Naše firma nabízí komplexní stavební a inženýrskou činnost.
Pod naším vedením či technickým dozorem byly realizovány rozmanité stavby a rekonstrukce.
Rádi bychom oslovili investory či stavebníky sportovních staveb a areálů, rodinných a bytových domů, kanceláří, restaurací apod.

Provádíme :

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 • spolupráce s architekty, projektanty a výtvarníky při přípravě a realizaci stavby
 • zajištění odborného (autorského) dozoru architekta, projektanta vč.odborných specialistů
 • zajištění všech stupňů projektové dokumentace
 • zajištění odborných průzkumů a zaměření

PŘÍPRAVA STAVBY, REALIZACE STAVBY

 • zajištění výběrových řízení na dodavatele stavby nebo odborných dodávek či technologií
 • vyhodnocení cenových nabídek včetně posouzení nabízených technologií
 • posouzení smlouvy o dílo
 • dohled nad dodržováním podmínek určených stavebním úřadem, orgánů státní správy či správci inženýrských sítí
 • kontrola a dozor nad kvalitou prováděného díla
 • kontrola termínů HMG
 • kontrola plnění díla dle rozpočtu
 • kontrola stavebního deníku
 • vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, provádění zápisů

DOKONČENÍ STAVBY, KOLAUDACE

 • kontrola stavby před dokončením  - kvalita, HMG
 • soupis závad a nedodělků, kontrola jejich odstranění
 • kontrola protokolu o předání a převzetí díla
 • kontrola předaných dokladů pro kolaudaci – revizní zprávy, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě aj.
 • účast při kolaudačním řízení