Jamník s.r.o.
Stavební a inženýrská činnost

Předmět činnosti

Naše firma nabízí komplexní stavební a inženýrskou činnost.
Pod naším vedením byly realizovány rozmanité stavby a rekonstrukce.
Rádi bychom oslovili investory či stavebníky sportovních staveb a areálů, rodinných domů, kanceláří, restaurací apod.
Nabízíme spolehlivost a korektní jednání.

Provádíme:

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- spolupráce s architekty, projektanty a výtvarníky při přípravě a realizaci stavby
- zajištění odborného (autorského) dozoru architekta, projektanta vč.odborných specialistů
- zajištění všech stupňů projektové dokumentace

STAVEBNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ÚR, SP
- jednání s úřady o povolení stavby
- zajištění potřebných vyjádření a souhlasných stanovisek
- jednání o zajištění potřebných energetických příkonů s Pražskou energetikou a Pražskou plynárenskou
- zajištění stavebního řízení, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
- zajištění zpracování záměru pro posouzení z hlediska ochrany životního prostředí (EIA)
- zajištění odborných průzkumů a zaměření vyplývajících z povinností investora (stavebníka)
- inženýrskogeologický a geotechnický průzkum
- radonový, dendrologický průzkum
- hluková studie
- geodetické a geometrické zaměření

PŘÍPRAVA STAVBY, REALIZACE STAVBY
- vedení stavby
- koordinace dodavatelských firem
- dodavatelská činnost (stavby, rekonstrukce)
- zajištění výběrových řízení na dodavatele stavby nebo odborných dodávek či technologií
- vyhodnocení cenových nabídek včetně posouzení nabízených technologií
- zpracování smlouvy o dílo
- vedení stavebního deníku
- vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, zápisy

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

- dohled nad dodržováním podmínek určených stavebním úřadem, orgánů státní správy či správci inženýrských sítí
- kontrola a dozor nad kvalitou prováděného díla a termíny HMG
- kontrola plnění díla dle rozpočtu
- důsledným dozorem docílení snížení nákladů

DOKONČENÍ STAVBY, KOLAUDACE

- kontrola stavby před dokončením – kvalita, HMG
- soupis závad a nedodělků , kontrola jejich odstranění
- zpracování protokolu o předání a převzetí díla
- kompletace potřebných dokladů od dodavatelů technologií pro kolaudaci – revizní zprávy, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě
- geodetické zaměření, předání na IMIP
- zajištění kolaudačního řízení
- v rámci záručních závazků vyřizování reklamací